Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 những giá trị tư tưởng - văn hóa

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 những giá trị tư tưởng - văn hóa

Tác giả: Nhiều tác giả.

Năm xuất bản: 2003.


 

Giới thiệu:

Như là sự tiếp nối và phát triển hợp quy luật truyền thống văn hóa tốt đẹp hàng ngìn năm của dân tộc ta, năm 1943, Đảng ta công bố Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh khởi thảo. Đây là văn kiện quan trọng của Đảng ta về văn hóa văn nghệ, có tính chất mở đường cho quá trình phát triển ngày càng hoàn thiện và làm sâu sắc hơn các quan điểm, các văn kiện của Đảng về văn hóa văn nghệ.

Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời, hoàn cảnh nước ta và thế giới đã có nhiều biến đổi, nhưng giá trị lý luận và thực tiễn, tính chiến đấu và tính thời sự của bản “tuy ngôn văn hóa” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua chính là những minh chứng hùng hồn nhất khẳng định đóng góp to lớn của Đề cương. Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, khi Đảng đang hoạt động bí mật, chưa đủ điều kiện để nghiên cứu một các sâu sắc và toàn diện các vấn đề liên quan đến cách mạng văn hóa Việt Nam. Ý thức được vấn đề này, Đảng đã luôn khuyến khích sự tìm tòi, nghiên cứu của giới văn hóa ở cả hai mặt lý luận và thực tiễn, nhằm tiếp tục bổ sung hoàn thiện nhiều quan điểm, phạm trù khoa học, phương châm hành động đã được nêu lên trong Đề cương văn hóa năm 1943, để có thể tiếp thu và vận dụng một cách tốt nhất những giá trị của Đề cương phục vụ cho yêu cầu tiến hành cuộc cách mạng trên lĩnh vực văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đã trở thành đối tượng nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học, nhiều nhà hoạt động văn hóa, đã được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, qua các thời điểm lịch sử gắn liền với những diễn biến vô cùng phong phú và sinh động của đời sống văn hóa xã hội nước ta. Các công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc đó đã phân tích sâu sắc những giá trị khoa học, thực tiễn của bản Đề cương và đóng góp quan trọng của Đề cương đối với cuộc hành trình đầy gian khó nhưng vô cùng vẻ vang mà sự nghiệp văn hóa đã phụng sự kháng chiến và kiến quốc, làm cho nền văn hóa Việt Nam càng trải qua bão táp cách mạng càng thêm thắm tươi, rạng rỡ và trần đầy sức sống.

Để cán bộ trong và ngoài ngành văn hóa thông tin cùng đông đảo bạn đọc xa gần hiểu được giá trị lý luận và thực tiễn, giá trị tư tưởng và văn hóa của bản Đề cương văn hóa năm 1943, Bộ Văn hóa - Thông tin đã giao cho Viện Văn hớa Thông tin tuyển chọn, biên tập các bài viết, các hồi ức,… về bản Đề cương đã công bố, xuất bản những năm qua thành một quyển sách gồm các phần:

- Phần I: Toàn văn Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943.

- Phần II: Các công trình nghiên cứu, các bài viết về Đề cương văn hóa Việt Nam được chúng tôi tuyển chọn từ các công trình khoa học đã xuất bản từ các hội thảo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 60 năm Đề cương văn hóa Việt Nam.

- Phần III: Là các hồi ức của các cán bộ, văn nghệ sĩ tham gia công việc tuyên truyền, phổ biến Đề cương, khi bắt đầu tiếp xúc và hoạt động văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng và dưới ánh sáng của Đề cương…

- Phần IV: Một số hình ảnh về thành tựu của ngành văn hóa thông tin từ ngày có Đề cương văn hóa Việt Nam đến nay.

Sự tuyển chọn này, dù đã rất cố gắng, song chắc chắn vẫn là chưa đủ và còn những thiếu sót, khiếm khuyết, nhưng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu bổ ích giúp chúng ta hiểu được giá trị lý luận, thực tiễn, giá trị tư tưởng và văn hóa của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943, từ đó quán triệt sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Nguồn: “Lời giới thiệu” của TS. Phạm Quang Nghị,

UVBCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT

 

Бабуля и Мэл скатились "Сборник судебных документов Гражд. и арбитражный процессы" до того, что начали обзывать друг дружку "Эстетика Яковлев" разными словами, и Домино "Русско-шведский разговорник" едва удерживалась от смеха.

Аретино провел гостя в верхний этаж, в маленькую гостиную, "Эпсилон Эридана" где они опустились "Питание детей до 1 года" в мягкие кресла, обитые парчой.

Компания, тянущаяся "Анатомия человека Самусев" вслед за ротой, разрослась, ответил он.

Через секунду "Рисуем карикатуры" фотоаппарат выбросил совершенно серый снимок.

Перед глазами Джека "Контакты особого рода" плавали огни, когда он, зарываясь в песок, "Рыцари Атлантиды" пополз вперед.

Банальные кварталы красных фонарей с присущими "ЕГЭ 2012 Русский язык 30 вариантов 300 заданий части 3" им преступлениями и болезнями исчезли повсюду, где доступ в виртуальную реальность стал дешевым.

 

Thăm dò ý kiến về: Mô hình tổ chức, quản lý Lễ hội đền Trần Nam Định

Bạn chọn phương án nào?
 

Đang Online

Có 89 khách đang online

Phân Viện tại TP. Huế

Năm 1999 tại cố đô Huế, một thành phố văn hoá, nhờ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ và địa phương, thêm một Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật nữa đã được thành lập...

Phân Viện tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 1996, Phân Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật nay là phân viên Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đã được thành lập tại TP Hồ Chí Minh trên cơ sở Viện Âm nhạc và Múa ở phía Nam...